Kirjoittaja Aihe: Lennokkikysely  (Luettu 1963 kertaa)

Poissa Harri Pihl

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: Lennokkikysely
« Vastaus #25 : 08 Helmikuu, 2018, 17:05:42 »
Kolmannessa osassa oli edellisten lisäksi kaksi kysymystä joilla selvitettiin toimintaa lähialueilla. Ensimmäisessä kysyttiin lennättääkö vastaaja lähialueella (pakollinen kysymys) ja vastanneista  135 (40,3%) ilmoitti lennättävänsä. Toisessa kysymyksessä kysyttiin onko lähialueella sovittu lennonjohdon kanssa käytännöistä yli 50 m:n korkeudessa lennättämisestä (vapaaehtoinen kysymys) ja 105 (31,3%) vastaajaa ilmoitti sopimisesta lennonjohdon kanssa. Näissä kahdessa kysymyksessä tuli esiin kysymysten muotoilussa tehty virhe; moni ensimmäiseen lähialuekysymykseen 'ei' vastannut oli vastannut myös toiseen kysymykseen vaikka ei lennättänytkään lähialueella ja toisaalta pari ensimmäiseen kysymykseen 'kyllä' vastannutta ei vastannut toiseen kysymykseen. Tämän seurauksena erilaisia vastausyhdistelmiä saatiin seuraavasti:

- lennättää lähialueella 135
- ei lennätä lähialueella 200
- lennättää lähialueella ja 50 m:n ylityksestä sovittu 86
- lennättää lähialueella mutta 50 m:n ylittämisestä ei ole sovittu 47
- ei lennätä lähialueella mutta ilmoitti sopimisesta lennonjohdon kanssa 19
- ei lennätä lähialueella eikä ole sopimis käytäntöä 29
- lennättää lähialueella mutta ei vastannut sopimiskysymykseen 2
- ei lennätä lähialueella eikä vastannut  sopimiskysymykseen 152

Vastauksia voi näin tulkita monella tavalla eikä tämä ongelma tullut esiin koevastaajien kanssa. Kysymykset olisi pitänyt yhdistää yhdeksi pakolliseksi kysymykseksi jossa olisi ollut kolme vastausvaihtoehtoa:

- lennätän lähialueella ja 50 m:n ylityksestä on sovittu
- lennätän lähialueella mutta 50 m:n ylityksestä ei ole sovittu
- en lennätä lähialueella

Suunnitteluvaiheessa kyllä harkittiin vaihtoehtoa jossa sopimiskysymys olisi ollut ehdollinen mutta sen seurauksena kyselyn osiojako olisi muuttunut. Joka tapauksessa haluttu tieto saatiin esiin näinkin mutta parempikin tapa olisi ollut olemassa.

Poissa Harri Pihl

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: Lennokkikysely
« Vastaus #26 : 10 Helmikuu, 2018, 14:59:10 »
Kyselyn neljännessä osiossa kartoitetiin vastaajien tarvetta ylittää RPAS-määräyksessä määritetty 150 m:n korkeusrajoitus ja määräyksen aiheuttamaa haittaa harrastajille, nämä kaksi kysymystä olivat pakollisia. Lisäksi esittettiin vapaaehtoinen kysymys siitä kuinka vastaaja arvio harrastajien noudattavan RPAS-määräystä. Kaikkien näiden kolmen kysymyksen tulokset esitetään taulukossa 7.

Selkeästi suurin tarve ylittää  150 m oli ryhmässä liidokit ja toisaalta pienin tarve oli ryhmissä muut, kopterit ja multikopterit. Erot ovat merkittäviä ja toisaalta odotusten mukaisia. Vastaavasti RPAS-määräyksen haitat olivat suurimpia liidokit ryhmälle ja pienimpiä ryhmille muut, kopterit ja multikopterit. Myös nämä tulokset ovat merkittäviä ja odotusten mukaisia.

Vapaaehtoiseen RPAS-määräyksen noudattamista koskevaan kysymykseen tuli 229 vastausta. Myös tämän kysymyksen vastaukset noudattavat ryhmien osalta samoja linjoja kuin kahden edellisen; liidokit ryhmän vastaajat katsoivat harrastajien noudattavan määräyksiä heikoimmin kuin ryhmien muut, kopterit ja multikopterit vastaajat. Tulokset ovat odotusten mukaisia mutta erot eivät ole yhtä selkeitä kuin kahdessa edellisessä kysymyksessä.

Poissa Harri Pihl

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: Lennokkikysely
« Vastaus #27 : 19 Helmikuu, 2018, 23:53:05 »
Ja näin onkin sitten aika siirtyä kyselyn viidenteen ja viimeiseen osioon jossa selvitettiin millaista järjestelmää lennokkitoiminnalle vastaajat pitävät harrastajan kannalta parhaana. EASA:n määräysluonnoksessa on periaatteessa kaksi erilaista optiota jotka kesällä 2017 lausuntokierroksella  olleessa luonnoksessa oli asetettu ainakin osittain vaihtoehtoisiksi (uusimmassa 2/2018 luonnoksessa tätä vaihtoehtoisuutta ei enää ole).

Ensimmäinen vaihtoehto on artiklan 12 (luonnoksessa 2/2018 artikla 11) mukainen toiminta jossa viranomainen voi määrittää alueita joissa voi poiketa open-kategorian määräyksistä. Tämä muistuttaa monilta osin nykyistä lennokkipaikka-järjestelmää mutta lopullinen muoto voi poiketa huomattavasti nykyisestä. Tällä hetkellä jo tiedetään, että myös open-kategoriaan tulee vaatimuksia joiden osaaminen tullaan varmistamaan tutkinnolla (esim. nettitentti) ja toisaalta näille alueille saattaa tulla tiukempia vaatimuksia kuin nykyisessä järjestelmässä (esim. ilmatilavaraus yms.).

Toinen vaihtoehto on artiklan 14 (artikla 6 luonnoksessa 2/2018) mukainen toiminta jossa harrastusta voi jatkaa kuten ennenkin viranomaisen kerholle tai liitolle myöntämän valtuutuksen avulla. Koska kerhon tai liiton tulee varmistaa jäsentensä riittävä pätevyys ja toisaalta muissa maissa on jo vastaavia tutkintoon perustuvia järjestelmiä, tätä mallia kutsuttiin kyselyssä tutkintoon perustuvaksi järjestelmäksi.

Käytännön tasolla mallien selkein ero on siinä, että specific-kategorian toiminnan puitteet voidaan määrittää valtuutuksessa (korkeusrajat yms.) kun taas open-kategoriassa on vakio 120 m:n korkeusraja ellei paikallisesta ilmatilasta ole toisin määrätty, esim. edellä mainitut alueet joissa määräyksestä voi poiketa.

Kysymys esitettiin molemmissa kyselyissä ja tulokset esitetään taulukoissa 8 ja 9. Kysymys oli vapaaehtoinen ja laajemmassa kyselyssä siihen vastasi 309 vastaajaa. Lennokit.netin kyselyssä saatiin 115 vastausta joista 8 vastaajaa oli valinnut molemmat vaihtoehdot. Koska vastaajalla on kuitenkin vain yksi ääni, tämän tulkitiin tarkoittavan sitä, että vastaaja ei osaa sanoa kumpi vaihtoehto on harrastajan kannalta parempi (kysymys oli vapaaehtoinen joten tyhjäksi jättämisen voi myös tulkita samalla tavoin). Tämän vuoksi taulukossa 9 on esittetty myös vaihtoehtoiset tulokset sekä tähän kysymykseen vastanneiden joukosta, että kaikkiin pienempään kyselyyn vastanneiden joukosta.

Vastaajat pitivät tutkintoon perustuvaa mallia harrastajalle selvästi parempana vaihtoehtona useimmissa ryhmissä, vain kopterit ryhmässä lennokkipaikoilla oli niukasti suurempi kannatus. Ero on tilastollisesti merkittävä kaikissa muissa paitsi muut- ja kopterit-ryhmissä.

Poissa Harri Pihl

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: Lennokkikysely
« Vastaus #28 : 19 Helmikuu, 2018, 23:54:07 »
Lennokkipaika/tutkinto-osan tulokset voidaan myös ristiintaulukoida edellisten osioiden vastausten kanssa ja tässä vaiheessa tulokset ovatkin jo varsin mielenkiintoisia. Taulukossa 10 on esitetty lennokipaikat/tutkinto kysyksen vastaukset ristiitaulukoituna edellisen osion tarve ylittää 150 m ja RPAS-määräyksen haitat vastausten kanssa.

Niiden joukossa, joilla on tarve ylittää 150 m ja RPAS-määräyksestä on haittaa, tutkintomalli on selvästi suositumpi ja ero on tilastollisesti merkittävä. Tämä on odotettu tulos mutta vielä mielenkiintoisempi tulos on se, että lennokkipaikkamalli on kaikista suosituin niiden joukossa joilla ei ole tarvetta ylittää 150 m:n korkeutta eikä määräyksestä ole haittaa.

Poissa Harri Pihl

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: Lennokkikysely
« Vastaus #29 : 22 Helmikuu, 2018, 18:37:45 »
Lennokkiturvallisuusproj ekti LENTSU julkaisi hiljattain hankekuvauksen ja siitä löytyvän taulukon mukaan yksitoista sen kuudestatoista jäsenyhteisöstä ilmoittaa jäsenistönsä lennättävän vain lennokkipaikoilla. Oma kokemukseni on, ettei toiminta noilla alueilla poikkea muista alueista ja kaikkialla lennätetään runsaasti myös lennokkipaikkojen ulkopuolella. Lennokkikyselyn vastaajista 98 ilmoitti toimivansa yhdessä tai useammassa LENTSU:n jäsenyhteisössä (osajoukko LENTSU) ja heistä 79 ilmoitti toimivansa yhdessä tai useammassa niistä yhteisöissä jotka ilmoittivat jäsentensä lennättävän vain lennokkipaikoilla (osajoukko LENTSU LP). Tästä lähtökohdasta on helppo tutkia missä ja millaisissa suhteissa kyselyyn vastanneet LENTSU:n jäsenyhteisöissä toimivat lennättävät.

Taulukossa 11 on verrattu osajoukkoa järjestäytyneet molempiin LENTSU:n osajoukkoihin. Taulukossa 12 on verrattu osajoukon järjestäytyneet  lennätyspaikkojen suhteellisia osuuksia molempiin LENTSU:n osajoukkoihin, lisäksi taulukossa 12 on verrattu lennokkipaikka/tutkinto kysymysten vastauksia näille osajoukoille.

Tulokset ovat hyvin selvät; kaikki osajoukot lennättävät samoissa suhteissa samankaltaisilla lennätyspaikoilla eikä LENTSU:n jäsenyhteisöissä toimivien lennätystoiminta poikkea millään merkittävällä tavalla muista järjestäytyneistä harrastajista. Lennokkipaikka/tutkinto kysymyksen vastauksissa ei myöskään ole merkittävää eroa. Hankekuvauksesta ei selviä miten lennätystiedot on kerätty, ilmeisesti mitään todellista mittausta ei ole järjestetty.
« Viimeksi muokattu: 22 Helmikuu, 2018, 23:14:07 kirjoittanut Harri Pihl »